Foreningens Vedtægter

Velkommen til vores hjemmeside

                                                                                        Vedtægter

                                                  For

                              Bornholmerforeningen

                                                 For  

    Roskilde og Omegn

Vedtægter

     For

    B O R N H O L M E R F O R E N I N G E N                                                                                     For

                       Roskilde og Omegn

                         §1.                                                                                        
Foreningens navn

”Bornholmerforeningen for Roskilde og Omegn”

Dens hjemsted er Roskilde

§ 2 .                                                                                 Foreningens formål.

Foreningens formål er ved sammenkomster af selskabelig og anden art, at knytte forbindelsen mellem herboende bornholmere og søge disses interesse og hjemstavnsfølelse for fødeøen styrket, herunder udlejning til medlemmerne af sommerhuse i  Hjemstavnsbyen Svaneke, som foreningen er medejer af.

Medlemsbladet ”Klippeøen”, der udgives af Bornholms Hjemstavnsforening af 1942, København, er bindeleddet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og foreningen .

                                                           § 3.                                                                                                Politik.

Foreningen er på alle måder upolitisk. Politiske emner er derfor absolut udelukket fra drøftelse ved foreningens møder og sammenkomster.

                                                                 § 4.                                                                                                                        Sammenkomster og møder.

Foreningen afholder sammenkomster, når bestyrelsen finder anledning dertil.                          Foreningens medlemmer kan med bestyrelsens tilldelse  medtage gæster ved foreningens sammenkomster.                                                                            Meddelelse angående sammenkomsternes afholdelse tilstilles medlemmer enter skriftlig eller ved meddelelser i medlemsbladet "Klippeøen" samt på Hjemmesiden

                                                                 § 5.                                                                                            Optagelse.

Som medlemmer kan optages alle, der viser interesse for Bornholm og har dansk indfødsret. Et medlems ægtefælle anses også for medlem med stemmeret.

                                                       

                                                                 § 6.                                                                                         Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer senest den 1. December.

§ 7.                                                      Udelukkelse og genoptagelse.

Et medlem kan i efternævnte tilfælde udelukkes af foreningen, nemlig:                                                         

  A. Når kontingent ikke er indbetalt inden 15. Februar                                                                            

  B. Når et medlem bevisligt modarbejder foreningens interesser, ved sin optræden skader foreningens gode omdømme, eller af andre mulige grunde findes uværdig til at være medlem af foreningen.              

Herom træffer bestyrelse med 2/3 stemmers flertal beslutning.               I de under pkt. B nævnte tilfælde, skal der dog forinden gives vedkommende lejlighed til mundtligt, henholdsvis skriftligt forsvar, og medlemmet har ret til senest 3 uger efter eksklusionsbeslutningens meddelelse til medlemmet, at kræve beslutnignen forelagt den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Medlemmer er i denne forbindelse berettiget til at give personligt møde på den afgørende generalforsamling der, uanset de fremmødte medlemmers antal, afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet.                      Udelukkes et medlem grundet på kontingentrestance, kan genoptagelse kun ske mod indbetaling af de til enhver tid skyldige restancer. Bestyrelse kan dog, hvis forholdene måtte tale derfor, helt eller delvis dispensere fra denne regel.                                                                                            Udmeldte, henholdsvis ekskluderede medlemmer, har intet som helst krav på foreningen eller dennes formue. Udelukket fra at være medlem er enhver, der er dømt for en i den offentliges mening vanærende handling, med mindre denne har fået æresoprejsning.

§ 8.

Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelse, men skal godkendes af generalforsamlingen.  Medlemskabet følger kalenderåret. Kontingentet opkræves, og skal være betalt inden den fastsatte forfaldsdato, jf. §7.

§ 9.

                                                          Den ordinære generalforsamling.

  1. A.  Generalforsamlingen har – under hensyn til de i øvrigt fastsatte bestemmelser – den øverste og afgørende  myndighed i alle foreningens anliggender.
  2. B.  Til den ordinære generalforsamling, der afholdes i hvert år inden udgang af Februar måned, skal foreliggende følgende dagsorden:

D Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal væreformanden
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.1.        Valg af dirigent

2.        Formanden, i hans forfald næstformanden, aflægge beretning om foreningens virksomhed i det sidst forløbne år.

3.        Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidst forløbne år.

4.        Behandling af indkomne forslag

5        Valg for en 2-årig periode.

I Lige år:                                              Valg af Formand

                                                               Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

I Ulige år:                                            Valg af Kasserer

                                                               Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Hvert år:                                             Valg af 1 revisor

                                                               Valg af 1 revisorsuppleant

6.    Eventuelt

                                                               Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

  1. A)    Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages forudgående varsel ved meddelelse i ”Klippeøen”, eller på anden måde.
  2. B)  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden 15. December indgives til bestyrelses formand, der straks underretter bestyrelses øvrige medlemmer og forslagets indgang.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende nærmere angivelse af hvilke emner, der ønskes sat på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. I sidste fald skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at anmodningen er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlings afholdelse skal ske med mindst 8 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling kan ikke forandre eller ophæve de gældende love.

§ 11.

Beslutningsdygtighed.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er – med de i lovene i øvrigt fastsatte begrænsninger – beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.                                            Beslutninger kan i alle tilfælde, hvor intet andet er bestemt i lovene, vedtages med almindeligt stemmeflertal.     I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.                     Den valgte dirigent bestemmer i al almindelighed, hvorledes afstemningen skal foregå, dog skal afstemningen vedrørende dagsordenens forskellige punkter foregå skriftligt, hvis mindst 5 medlemmer kræver det.                                                                                         Generalforsamlingens forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og for den enkelte generalforsamling af dennes dirigent.                                       Lovene kan kun vedtages, ændres, henholdsvis ophæves på den årlige ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de til enhver tid foreningen værende medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er der ved en sådan lejlighed ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, vil der senest i løbet af en måned derefter være at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, alt under hensyn til overholdelse af det for lovændringer fastsatte stemmeflertal.                                                                                    Spørgsmål, der ikke er opført på den udsendte dagsorden, kan ikke, selv om sådanne spørgsmål bringes frem til diskussion, afgøres på vedkommende generalforsamling, men skal, for så vidt generalforsamlingen måtte udtale ønsket derom, optages til behandling på den næstkommende, eventuelt den årlige generalforsamlings dagsorden.

§ 12.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på foreningens årlige ordinære generalforsamling i januar.                                                    


 Genvalg kan finde sted for samtlige bestyrelsesmedlemmers vedkommende.

 Bestyrelses bestemmer selv sin forretningsorden, vælger selv næstformand og sekretær.                                            I tilfælde af formandens mulige forfald under hans funktionsperiode fungere næstformanden, som foreningens formand i perioden, indtil den valgte formand atter kan varetage sit hverv, eller til første generalforsamling.

§ 13.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning til formanden herom.                             Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne.  Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når formanden eller i dennes forfald næstformanden og 2 af den øvrige bestyrelse er til stede.           I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes eventuelle fravær næstformandens stemme afgørende.     Udgifterne ved møderne afholdes – indenfor rimelighedens grænser – af foreningen. Bestyrelsen føre en forhandlingsprotokol, en regnskabsprotokol samt et medlemsprotokol.

§ 14.

Revision.

Revisorerne gennemgår regnskaberne og konstaterer værdiernes tilstedeværelse.         
Revisorerne har ret og pligt til, når de finder det nødvendigt, at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 15.

Regnskab og forvaltning af foreningens midler.

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler.   Foreningens øvrige midler skal indsættes på en konto i pengeinstitut, på hvilken der kun kan hæves af kassereren eller formanden.  Specialfuldmagt til at kvittere for foreningens tilkommende beløb kan meddeles kassereren af bestyrelsens formand og næstformand i foreningen.  Formanden alene har ansvaret for og hæfter for, at foreningens arrangementer og sammenkomster afholdes i henhold til foreningens vedtægter og de til enhver tid gældende politivedtægter og bestemmelser. I spørgsmål af ikke vital interesse for foreningen tegnes denne af formanden alene, i dennes forfald af næstformand alene. I øvrigt tegnes og forpligtes foreningen af formanden i forbindelse med næstformanden og mindst et af bestyrelsens medlemmer.   Regnskabsåret løber fra 1.  Januar og til den næstfølgende 31. December. Regnskabet skal fra kassererens hånd være færdigudarbejdet og afleveret il revision i så god tid, at revisionen kan være tilendebragt inden generalforsamlingen.

§ 16.

Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en årlig ordinær generalforsamling, på hvilken mindst halvdelen af foreningens medlemmer er kommet til stede og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Er der ikke på en sådan generalforsamling mødt den fastsatte halvdel af foreningens medlemmer, hvorfor gyldig beslutning ikke kan tages, indvarsles umiddelbart efter til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutning vedrørende foreningens opløses uanset de mødendes antal kan træffes med de foreskrevne 2/3 majoritet.

§ 17.

Ophør

Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål. Til ordning af dette formål vælger den opløsende generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed 3 af foreningens medlemmer.

§18.

                          Foreningens vedtægter findes på Hjemmesiden samt i fysisk form

Ethvert medlem modtager et trykt eksemplar af disse vedtægter.


Tekster til pgf. 5 og  12 ændret  som vedtaget på Generalforsamling i Januar 2024

Nyeste kommentarer

03.12 | 22:05

Nogen der ved om der ligger er sted nær Østerbro😄

05.04 | 13:29

Jeg kommer til generalforsamlingen 01.05.2022. Hils...

25.01 | 13:11

Jeg kommer til generalforsamlingen den 30.januar 2022

20.01 | 09:39

Tak for en hyggelig eftermiddag. Nu håber sikkert alle at der...